Kymijoen vesi ja ympäristö ry.

Kaikki uutiset

Hyönteiset kertovat soiden ja lintuvesien tilasta

Kirjoitettu 04.10.2017 12:35

Kaakkois-Suomen lintuvesien hoidon jälkitarkkailuihin sekä Suon arvottaminen ja taustakuormitus -hankkeisiin liittyvissä tutkimuksissa saatiin mielenkiintoisia tuloksia. Tutkimusraportit ovat ladattavissa Julkaisut-sivulta.

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Kirjoitettu 06.09.2017 14:37

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanke on käynnistynyt. Projektipäälliköksi valittiin FM Miina Fagerlund. Lue lisää Hankkeet-sivulta.

Kymijoen Hurukselan vedenlaadun Online-mittaus

Kirjoitettu 07.04.2017 15:42

Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa: 

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/huruksela

KCL Kymen Laboratorio Oy kokonaan paikalliseen omistukseen

Kirjoitettu 21.11.2016 12:47

Keskuslaboratorio Oy:n ja Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n yhdessä omistaman KCL Kymen Laboratorio Oy:n omistus siirtyy 18.11.2016 tehdyllä kaupalla kokonaan paikalliseen omistukseen, kun Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Kouvolan Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy ostivat Keskuslaboratorion omistamat osuudet laboratorioyhtiöstä.  

 

Laboratoriokauppa tuli ajankohtaiseksi, kun laboratorion pääomistaja KCL halusi myydä Kuusankoskella Kymijoen varrella sijaitsevan laboratorion osakkeensa ja vähemmistöosakas Kymijoen vesi ja ympäristö ry koki tarpeelliseksi laboratorion korkeatasoisten palveluiden säilyttämisen. Laaja-alainen yhteistyö vesiasioissa on luontevaa, sillä Kymijoen vesistöalue ja vesihuolto muodostavat laajan ylimaakunnallisen verkoston. Laboratoriokaupan tavoitteena on turvata laaja-alaisen alueellisen vesistö- ja ympäristötutkimuksen sekä vesianalytiikan osaamisen säilyminen paikkakunnalla. Laboratorio ottaa käyttöön vanhan nimensä Kymen Ympäristölaboratorio Oy ja se jatkaa toimintaansa entisellä henkilöstöllä.    

Idänkirsikorennolle tehtiin uusi elinympäristö

Kirjoitettu 10.08.2016 08:32

S.paedEU:n luontodirektiivillä suojeltu idänkirsikorento (Sympecma paedisca) onnistui kesän aikana lisääntymään Haminan Husulaan rakennetussa tekokosteikossa. Liikennevirasto teki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edellyttämän kosteikon vuonna 2014 sen jälkeen, kun Valtatie 7 rakentamishankkeessa Haminan ohikulkutie vedettiin kolmen kilometrin päässä idänkirsikorennon lisääntymislammikon ylitse. Kymijoen vesi ja ympäristö ry avusti kosteikon rakenteen suunnittelussa ja järjesti tarkkailun toimenpiteen onnistumisesta. Jo kahden vuoden tarkkailun jälkeen löydettiin heinäkuun loppupuolella 2016 vastakuoriutuneita idänkirsikorentoja ja kuoriutumisnahkoja lajin lisääntymisen merkiksi. Uutinen sai myös julkisuutta tiedotusvälineissä.

Idänkirsikorento on 2000-luvulla levittäytynyt pitkin etelärannikkoa ja paikoin sisämaahan. Se on keijukorentoihin kuuluva sudenkorentolaji, joka talvehtii aikuisena ja elää kosteikkojen mosaiikkimaisen kasvillisuuden joukossa. Havainnot antavat uutta rohkaisevaa tietoa siitä, että tuntemalla ja huomioimalla lajin ekologiset vaatimukset voidaan rakennushankkeiden hävittämiä rauhoitettujen lajien lisääntymispaikkoja korvata osin myös rakentamalla uusia elinympäristöjä.

 

Kuvassa idänkirsikorennon kuoriutumisnahka Husulan kosteikoilla 2.8.2016.

Kymijoen Hurukselan vedenlaadun Online-mittaus

Kirjoitettu 19.05.2016 08:59

Kymijoen jatkuvatoiminen vedenlaadun Online-mittaus Kymijoen Hurukselassa on käynnistynyt. Mitattavat parametrit ovat sameus, sähkönjohtavuus ja lämpötila.

 

Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa: 

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/huruksela

Henkilökuva: Tutkija Anne Åkerberg

Kirjoitettu 09.05.2016 10:27

Anne Åkerberg, Kymijoen vesi ja ympäristö ry on tuttu allekirjoitus sadoista raporteista ja julkaisuista. Haastattelussamme Anne kertoo mietteitään työstään yhdistyksessä, vesien tilasta sekä biologian alan ja vesiensuojelutyön muutoksista.

 

Lue Annen haastattelu täs.

KAS ELY:n vesistönäytteenotot

Kirjoitettu 21.09.2015 13:42

KAS ELY Kyvetti (4)Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Kymenlaakson luonnonvesinäytteenotot ovat siirtyneet yhdistyksen hoidettavaksi. Samassa yhteydessä ympäristönäytteenottaja Jarmo Nironen liittyi ELY-keskuksesta yhdistyksen vahvuuteen. Lisääntynyttä näytteenottoa varten ostettiin Kyvetti -niminen nopeakulkuinen ja katettu vesistötutkimusvene merialueen näytteenottoihin. Hankinta parantaa yhdistyksen palvelutasoa merialueen näytteenotoissa.  

 

Kuvassa yhdistykselle hankittu Itämeren tutkimusvene Kyvetti, jonka kotipaikka säilyy Kotkassa.

Sutelan sillan vedenlaaduntarkkailu

Kirjoitettu 04.05.2015 08:06

Yhdistys tarkkailee vuonna 2015 Sutelan sillan uusimisen vaikutuksia Kymijoen vedenlaatuun ja vuollejokisimpukan elinoloihin. Simpukoita tutkitaan sukeltamalla ja vedenlaatutietoa kerätään vesinäytteillä ja jatkuvatoimisilla sameusmittareilla.

 

Kirjaudu saamillasi tunnuksilla osoitteessa

http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/sutela

Videot: lohet Kymijoella

Kirjoitettu 17.12.2014 12:39

Kalastotutkimukset

Kirjoitettu 28.05.2014 09:34

Kalaporrasseurannat Kissakoskella ja Korkeakoskella vuonna 2017

 

 

 

 

Kymijoen ja sen edustan merialueen kalojen elohopeapitoisuuksia vuonna 2015

 

Alue Kalalaji Pitoisuus keskiarvo mgHg/kg Pitoisuus min mgHg/kg Pitoisuus max mgHg/kg
Voikkaa hauki 0,4 0,2 0,5
Kuusankoski hauki 0,4 0,2 0,6
Huruksela hauki 0,6 0,4 0,8
Tammijärvi hauki 0,6 0,3 0,9
Kotkan edusta hauki 0,2 0,1 0,3
Ahvenkoski hauki 0,4 0,2 0,6

 

 

 

 

 

 

 

Merialueen vedenlaatu 12.9.2017

Kirjoitettu 28.05.2014 08:50
Analyysi Yksikkö Lelleri Varissaari Varvio Hillonniemi
Happi mg/l 9,4 9,2 9,4 9,3
Hapen kyllästys-% % 95 93 94 94
Sameus FTU 1,8 1,9 1,5 2,1
Sähkönjohtavuus mS/m 686 563 673 663
Saliniteetti 3,92 3,16 3,81 3,76
pH 7,9 7,8 7,9 7,9
Väri mgPt/l 20 20 20 20
Kokonaistyppi µg/l 300 320 290 330
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 22 38 9 17
Ammoniumtyppi µg/l 35 16 11 12
Kokonaisfosfori µg/l 30 27 32 37
Fosfaattifosfori µg/l 14 9 11 15
Fekaaliset streptokokit kpl/100ml 0 2 1 3
Klorofylli, kokoomanäyte 0-6 m µg/l 4,6 7,4 10,0 11,0
Näkösyvyys m 3,0 2,9 3,0 2,8
Lämpötila 0C 14,7 14,9 14,6 14,7

 

Kymijoen vedenlaatu 5.9.2017

Kirjoitettu 28.05.2014 08:38
Analyysi Yksikkö Rapakoski Huruksela* Karhula Kokonkoski Ahvenkoski
Happi mg/l 9,6 9,2  9,4 9,7 9,3
Hapen kyllästys-% % 95 93  94 97 92
Sameus FTU 2,9 3,3 3,7 3,3 4,1
Kiintoaine mg/l 2,8 3,5 4,3 3,6 3,7
Sähkönjohtavuus mS/m 6,7 8,0 8,1 8,0 8,1
Alkaliteetti mmol/l 0,25 0,28 0,29 0,28 0,29
pH (25°C) 7,2 7,3 7,2 7,3 7,2
Väri mgPt/l 25 30 30 30 35
Kokonaistyppi µg/l 400 410 400 400 440
Nitriitti+nitraattityppi µg/l 110 110 120 120 120
Ammoniumtyppi µg/l 5 6 9 8 8
Kokonaisfosfori µg/l 11 13 18 15 16
Liukoinen fosfori µg/l 7 7 4 4 9
Rauta µg/l  – 1720  –  –  –
Magnesium mg/l  – 1,4  –  –  –
Piidioksidi mg/l  – 1,9  –  –  –
Alumiini µg/l  – 160  –  –  –
CODMn mg/l 6,5 6,6 7,2 6,7 6,8
Kalsium mg/l  – 4,8  –  –  –
Mangaani µg/l  – 32  –  –  –
Kloridi mg/l   4,5  –  –  –
Sulfaatti mg/l  – 11  –  –  –
Kalium mg/l  – 1,4  –  –  –
Natrium mg/l  – 7,3  –  –  –
E. coli kpl/100 ml 1 9 1200 2 1
Kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml 210 1700 3300 770 220
Fekaaliset enterokokit kpl/100 ml 0 3 240 2 3
TOC mg/l 10,0 11,0 9,6 11,0 9,5
Lämpötila 0C 15,0 16,0 15,7 15,7 15,2

* Hurukselan näyteasema kuuluu mukaan kansainväliseen GEMS -ohjelmaan (Global Environmental Monitoring System), minkä vuoksi ko. asemalla on normaalia laajempi analyysivalikoima

 

Henkilökuva: Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen

Kirjoitettu 26.05.2014 12:26

Vesistötutkija Marja Anttila-Huhtinen on 28 vuoden aikana Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä kokenut monia vaiheita vesientilan ja ympäristötutkimusten parissa.

 

Lue Marjan haastattelu tästä.

Kymijoen kuvapankkihanke

Kirjoitettu 26.05.2014 12:18

Kymijoen kuvapankkihanke on maakunnan kehittämisvaroin rahoittama hanke hienojen valokuvien tuottamiseksi Kymijoen vesistöistä. Kymenlaakson imago ja vetovoimaisuus ei ole suurta, vaikka alueen toimijoiden vesiensuojelutyö on parantanut Kymijoen ja sen suiston vedenlaatua. Ilman kautta leviävä haju, haitallisia epäorgaanisia aineita sisältävä vesi ja hoitamattomat teollisuusalueet ovat monilta osin historiaa. Kymijoen kuormittajien vedenpuhdistamot poistavat nykyisin fosforin niin tehokkaasti, että joen fosforipitoisuus on jopa rannikon merialuetta pienempi. Tietoisuus ympäristön tilan parantumisesta ei kuitenkaan ole kovin tunnettua ja sanomalehtienkin tapa uutisoida usein huonoja uutisia voi suotta ylläpitää väärää mielikuvaa. Hankkeessa tuotetaan kuvia vesiluonnosta, vesiensuojelu- ja tutkimustyöstä, aktiviteeteistä, Kymijoen maisemasta ja lajistosta. Hankkeen toteuttaa 2013-2014 Kymijoen vesi ja ympäristö ry yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Cursor Oy:n kanssa, jonka kuvapankkiin kuvat sijoitetaan.