Maltti metsänhoidossa

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa

Hankkeen avulla vähennetään Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa 1.5.2017 – 28.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 336 510 € ja sen päärahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan alueellisessa vesienhoidon toimenpide-ohjelmassa määritetyille metsätalouden vaikutuksille herkille alueille, erityisesti jäljellä oleviin kirkasvetisiin ja lähes luonnontilaisiin vesistöihin. Näitä esiintyy Kaakkois-Suomessa pääasiassa Salpausselillä ja niiden pohjoispuolella. Herkkien vesistöjen alueille laaditaan vesiensuojelun yleissuunnitelmia, jotka ovat metsänomistajien ja muiden toimijoiden käytettävissä metsänkäsittelypäätöksiä ja metsäsuunnitelmia tehtäessä.

Herkimpien vesistöjen valuma-alueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja kyläyhdistyksille jaetaan tietoa kyseisille alueille soveltuvista metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä sekä vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tiedotus tapahtuu alueilla järjestettävinä infotilaisuuksina ja metsänomistajille lähetettävillä tiedotteilla metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä.

Metsäalantoimijoille järjestetään ilmaisia tiedotustilaisuuksia metsätalouden vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta. Myös vesistöasiantuntijoiden ja metsäalan toimijoiden vuorovaikutusta edistetään yhteistapahtumien avulla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi metsätaloustoimenpiteitä ja näin ehkäistä Kaakkois-Suomen lähes luonnontilaisten vesistöjen tilan heikkeneminen.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Miina Fagerlund
044 775 3860
miina.fagerlund@vesiensuojelu.fi
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Luonnonhoidon asiantuntija
Tiina Karjalainen
050 464 8908/ 029 432 4455
tiina.karjalainen@metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus, kaakkoinen palvelualue