Sääski – Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhanke

Sääski – Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhankkeessa vesistön valuma-aluetta sekä tilaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti tavoitteena maan vesitalouden, hiilensidonnan ja kasvukunnon parantaminen sekä vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentäminen kalatalous ja luonnon monimuotoisuus huomioiden. Hankkeessa on kaksi pilottialuetta: Sääskjärvi, josta Sääski-hanke sai nimensä, sekä Tallusjoen maatalousvaltainen osa-alue. Pilottialueilla tehdään kokonaisvaltaista kuormitustarkastelua ja kunnostussuunnittelua hanketoimijoiden ja maaseutuväestön kanssa. Kolmevuotisen hankkeen (2020–2022) päätoteuttajana toimii ProAgria Etelä-Suomi ry ja hankkeen päärahoittaja on 80 %:n tuella Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Kymijoen vesi ja ympäristö ry vastaa hankkeen osarahoituksesta ja seuraa sekä arvioi nykyaikaisia vesistötutkimusvälineitä hyödyntäen hankkeen vesiensuojeluratkaisujen vaikutuksia vesistöihin.